Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Đề Thơ Tặng ThuĐào&Kim Oanh Từ Dương Thượng Trúc

 Thơ: Dương Thượng Trúc
Kỷ niệm San Diego 2012