Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Mái Nhà

Nam Chi, Hoàng Dũng, Kim Oanh ơi! Suối cảm xúc tiếp nì:
Còn nỗi đau nào hơn xa nhà
Bỏ cha lìa mẹ chốn quê nhà
Ra đi đất mới hồn lưu lạc
Chạnh nỗi xa quê nỗi nhớ nhà

Đất khách xứ người lắm xót xa
Quê Người thương nhớ nước non nhà
Một mai về lại tiếng reo ca
Một mối qui về dưới mái nhà

Suối Dâu
* Cám ơn hình phụ bản của anh Trương Văn Phú