Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Đề Thơ:Tặng ThuĐào&KimOanh Từ Hoàng Dũng

Thơ : Hoàng Dũng
Kỷ Niệm San Diego 2013