Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Đề Thơ: Tặng ThuĐào& KimOanh từ Nam Chi


Đề Thơ: Nam Chi
Kỷ Niệm San Diego 2012