Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Cảm Ơn Đóa Mai Vàng


Em chọn tặng tôi một đóa mai
Cắt xén mùa xuân ba phân dài
Cầm bức hình lên dán cửa sỗ
Tuyết trắng rơi rơi đọng bên ngoài

Thế đó! Là xuân tôi đang treo
Như ngựa che mắt cũng mừng reo
Bỏ mặc chung quanh là vực thẳm
Tôi cứ vui đi giữa cheo leo

Bỏ quên băng lạnh của giòng đời
Bỏ quên tuyết trắng còn đang rơi
Bỏ tôi vào củi cùm năm mới
Bỏ em trong ảnh hoa còn tươi

Dù sao tôi cũng tạ ơn em
Vài phân bức ảnh đóa mai mềm
Mùa xuân vàng trứ nằm vỏn vẹn
Không bánh, không trà, chẳng thịt nem

Giữa khung cửa đời đầy tuyết giăng
Dường như tôi thấy chút xuân vàng
Năm cánh bung xòa tìm quá khứ
Một tờ giấy mỏng trọn mùa xuânHoài Tử