Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Cung Chúc Tân Xuân

Bài Xướng;

Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh

Các Bài Họa:

Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh
Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh