Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Mặc Xuân


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh