Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xin Đừng Cất Đậy Chiều Ba Mươi


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh