Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Táo Ất Mùi 2015

 

Dạ ...dạ....dạ....dạ.....
Muôn tâu Ngọc Hoàng
Kim Oanh thần Táo
Không dám bẫm láo
Năm nay Ất Mùi
Ắt tiến không lùi
Tối ngày lui cui
Đăng bài mệt nghỉ
Mệt nghỉ cái mà mệt nghỉ....

Thông thái quý thầy
Học trò vui vầy
Xướng Họa tưng bừng
Tác giả vui Xuân
Gửi bài tới tấp
Bẫm trình khẩn cấp
Ngọc Hoàng xét soi
Từ già đến trẻ
Một Năm Mới mẻ
Được nhiều sức khoẻ
Sức khoẻ cái mà sức khoẻ.....

Táo Kim Oanh