Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Cả GanChuyện xưa nhắc lại dạt dào
Tuổi vừa ướm mộng ngày nào mưa ngâu
Một chiều thứ bảy lần đầu
Cả gan ong bướm mắt sâu tỏ tình
Môi rung lắp bắp còn in
Thời gian ngừng đọng đôi hình quyện hương
Âm vang nhạc khúc sông Tương
Bao nhiêu cặp mắt qua đường như không

Lê Kim Hiệp