Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Chút Tình Khuya

(Họa: Chút Tình Khuya của Kim Oanh)


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh