Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Vời Vợi XaThơ: Anh Tú
Thơ Tranh: Kim Oanh