Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Giao Mùa - Phương Lan


Thơ: Phương Lan
Thơ Tranh: Kim Oanh