Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Cõi SầuNơi người uống nắng phơi tình
Nơi ta sương uống tượng hình đóng băng
Trời người vằng vặc xuân giăng
Trời ta héo hắt vết hằn trùng vây
Người vui tung cánh trời mây
Ta đơn độc lấp thành xây cõi sầu

Kim Oanh