Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Ghen


Thơ: Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Kim Oanh