Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Cõi Sầu

   

Thơ:Kim Oanh
Thơ Tranh: Suối Dâu