Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Scarborough Fair - Simon & Garfunkel - Giàn Thiên Lý Đã Xa - Thanh Lan


1/  Scarborough Fair - Simon & Garfunkel2/Giàn Thiên Lý Đã Xa - Lời Việt Phạm Duy - Tiếng hát Thanh Lan


Thơ: Cảm tác & Thơ Tranh: Kim Oanh