Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Chờ Ai


Thơ: Khiếu Long
Thơ Tranh: Kim Oanh