Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Chùm Gởi


Thơ: Nguyễn Diêu Anh
Thơ Tranh: Kim Oanh