Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Biển HạSao phượng đầu mùa mãi rụng rơi
Rụng phơi héo hắt xót thân đời
Thân tâm khắc khoải lòng canh cánh
Canh lụn hồn đau luống ngậm ngùi
Ngậm chặt nỗi niềm than thở thôi
Thở dài vô tận vẫn chưa nguôi
Chưa tan cơn bão gieo hờn oán
Hờn nén theo lòng biển cuốn trôi

Kim Oanh