Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Phận Người Tháng Tư


Thơ: Kim Phượng,
Thơ Tranh:Kim Oanh