Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Đỗ Chiêu Đức Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Thư Họa: Đỗ Chiêu Đức