Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Cõi Mộng


(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Hè về phượng khóc giọt sầu rơi
Sầu trổi ve than tiễn bạn đời
Bạn mới còn đây đành bóng biệt?
Bóng vừa vẫn đó nỡ hồn vơi?
Hồn dâng thoảng ảnh mùi hương thoảng
Hương quyện trôi miền chốn tịnh trôi
Tịnh độ người yên vui cõi mộng
Cõi trần thôi cố gượng mình thôi!

​Kim Oanh​