Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Tà Dương Tịch Chiếu


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh