Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Mẹ Ơi

Tưởng nhớ bạn Đỗ Hữu Tài, Thánh Năm Mùa Lễ Mân Côi


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh