Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

On The Path Of Dreams - Những Dốc Mơ - Lối MộngOn The Path Of Dreams

Has there been dewfall, perhaps?
Throughout the night
I went back and forth, my sleeves
Soaked, and still not dried.

Ki no Tsurayuki
***
Phỏng Dịch:
Những Dốc Mơ

Giấc đi tìm những dốc mơ
Đường suông sẻ bước hay chờ khổ đau?
Dấn trong mưa gió ba đào
Đẫm mình ướt mảnh áo nhầu tả tơi.

Kim Oanh
***
Bài Dịch:Lối Mộng
1-
Phải chăng sương móc qua đêm?
Đi lên đi xuống
Tay ướt đầm, nay vẫn chưa khô!

2-
Phải chăng sương đọng đêm dài
Đi lên đi xuống nhớ ai trăm chiều
Ướt đầm tay áo cô liêu
Khi nao khô bớt ít nhiều hỡi sương?

Lộc Bắc
Mai17