Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Rượu Mừng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh