Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Say


Thơ: Khúc Giang
Thơ Tranh: Kim Oanh