Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Hạ Hồng


Thơ: Bằng Bùi Nguyên, 
Thơ Tranh: Kim Oanh