Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Tình Vỡ


Thơ: Lý Lệ Mai
Thơ Tranh: Kim Oanh