Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Nhớ


Thơ: Phạm Kim Lợi
Thơ Tranh: Kim Oanh