Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Đá Cũng Dừng Lăn


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh