Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Đợi Xuân    (Từ Xuân Phụ của Kim Oanh)

Dẫu tàn dẫu nở cũng là hoa
Tình hợp tình tan cũng là tình
Tình bỏ tình đi tình tệ bạc
Ai đây mòn mỏi đợi Xuân tình


CHS Nguyễn Trường Tộ