Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Lời Chiến Mã


Thơ Nam Chi
Thơ Tranh: Kim Oanh