Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Gọi Thầm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh