Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác - Giọng Ngân Dương Thượng Trúc


Ðại trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương thường,
Hà tất tiêu dao. 
Công chưa thành danh chẳng đạt, tuổi trẻ bao lâu mà đầu bạc,trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hét, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang ai người tri kỷ, 
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường! Hồ trường! 
Ta biết rót về đâu?
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá tuông.
Rót về Nam phương, miền Nam nghìn dặm thẳm, non nước mờ sương.
Rót về Ðông phương, nước biển Ðông chảy xiết sinh cuồng lạn.
Rót về Tây phương, mưa Tây sơn từng trận chứa chan.
Có người quá chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh nào ai say?
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, hà tất thành sầu đối cỏ cây!

Thơ: Nguyễn Bá Trác
Giọng Ngâm: Dương Thượng Trúc
Thực Hiện: Mũ Nâu 11