Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

"Phà Mỹ Thuận" - Houston


Trích Thơ: Kim Oanh
Ảnh Chụp & Lồng Thơ: Nguyễn Cao Khải
(Phà " Mỹ Thuận") - Houston2012)