Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Mùa Nước Nổi


Thơ: Kim Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh