Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Trọn Kiếp Không Phai - Quách Nam Dung Sáng TácSáng Tác - Quách Nam Dung
Hình Ảnh: Trương Văn Phú (Hoàng hôn trên sông Tiền - Vĩnh Long, ghi lại 10/2014)
Thực  Hiện: Kim Oanh