Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Giấu


Thơ: Văn Châu
Thơ Tranh: Kim Oanh