Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Cánh Cửa Mùa Xuân


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh