Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Xướng Họa: Cầm Kỳ Thi Họa


Bài Xướng: Cầm Kỳ Thi Họa

Nhà ai buông tiếng nguyệt Cầm
Thiên duyên Kỳ ngộ thương thầm tiếng tơ
Đường Thi nhã mấy vần thơ
Ước chi người ấy trông chờ Họa theo


Song Quang
***
Bài Họa: Cầm Kỳ Thi Họa

Thả hồn theo tiếng dương Cầm
Kỳ duyên hạnh ngộ thì thầm cung tơ
Thi vị thả mấy câu thơ

Đêm trăng xướng Họa hẹn chờ người gieo

Kim Oanh