Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Người Đi


Thơ: Du Tử Huỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh