Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Thương Xuân Khúc


Thơ Cổ: Bạch Cư Dị
Thơ Dịch: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh