Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Gặp Em


Thơ: Bằng Bùi Nguyên
Thơ Tranh: Kim Oanh