Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Em Cũng Là Hoa: Hoa Lục Bình


Thương một loài hoa ly xứ trôi
Miệt mài năm tháng với dòng đời
Nước ròng nước lớn không bờ bến
Tan Tác Lục Bình tủi phận tôi!

Kim Oanh