Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Xuân Tha Hương (23 Tháng Chạp )


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh