Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Lại Sang Năm


 Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh