Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Sương Mai

 
(Hình ảnh của Tác Giả Như Thị)
Sương Mai

Sương ngủ âm thầm với nụ mai
Đâu hay gần gũi bậc trang đài
Phong tư đằm thắm nên chung thủy
Đợi gió xuân về mới mãn khai


Như thị
***
Sương Mai

Ngọc Lan vũ khúc nguyệt chen Mai
Ngự Uyển sầu vương kiếp đọa đài
Sương phủ biên thùy người chạnh xót
Bao giờ giải thoát đoá xuân khai

Kim Oanh