Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Căn Nhà Ngọai Ô


Thơ Cám Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Anh Bằng
Tiếng Hát: Kim Loan
Thực Hiện Youtube: Vanchus